مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    خريد بالابر 12 متري ۱۳۹۸-۰۲۰ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۲    نظارت بر پروژه هاي بهره برداري وخدمات مشترکين و برنامه يزي ومهندسي ۱۳۹۸-۰۱۹ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۳    واگذاري عمليات سرويس ونگهداري وپايداري چراغهاي روشنايي معابرامورهاي يک و دو وسه برق اردبيل ۱۳۹۸-۰۱۸ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۴    قرائت کنتور وتوزيع قبوض برق خلخال ، گرمي - بيله سوار ۱۳۹۸-۰۱۷ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۵    خريد انواع کابل ۱۳۹۸-۰۱۶ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۶    نظارت بر پروژه هاي بهره برداري وخدمات مشترکين و برنامه يزي ومهندسي ۱۳۹۸-۰۱۵ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۷    تامين نيروهاي خدماتي وپشتيباني در سطح شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل کليه واحدها ۱۳۹۸-۰۱۳ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۸    خريد انواع کابل خودنگهدار وتجهيزات برقي ۱۳۹۸-۰۱۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
۹    سرويس ونگهداري شبکه هاي امور يک برق اردبيل ۴۴۴۵/۲۱۰۰ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۰    سرويس ، نگهداري و تعميرات خطوط 20 کيلوولت و 400 ولت و پستهاي هوايي و زميني در محدوده امور سه برق اردبيل و برق بيله سوار ۱۳۹۸-۰۰۷ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۱۱    نظارت بر فعاليتهاي بهره برداري و فروش و عمليات ايمني و ....... ۱۳۹۸-۰۰۶ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
۱۲    خريد کنتور ۱۳۹۸-۰۰۵ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۱۳    واگذاري عمليات اجرايي و توسعه شبکه به مشترکين جديد در حوزه مديريت امور سه برق اردبيل ۱۳۹۸-۰۰۴ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۱۴    سرويس و نگهداري و تعميرات خط گرم ۱۳۹۸-۰۰۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱۵    واگذاري فعاليتهاي اداره عمليات و اتفاقات شبکه در محدوده امور برق نمين ۱۳۹۸-۰۰۱ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
۱۶    خريد کنتور ديجيتالي ۱۳۹۷-۰۱۴ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۱۷    سرويس ، نگهداري و تعميرات خطوط 20 کيلوولت و 400 ولت و پستهاي هوايي و زميني در محدوده امور دو برق اردبيل - برق نير - برق سرعين - برق گرمي و انگوت ۱۳۹۷-۰۱۳ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۸    خريد تجهيزات برقي ۱۳۹۸-۰۱۱ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰
۱۹    واگذاري اتفاقات در سطح شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل ۱۳۹۸-۰۰۸ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰
۲۰    خريد اقلام ۱۳۹۸-۰۰۳ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان