مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  تجديد فراخوان شناسايي مشاور ۱۳۹۹-۰۱۱ عمومي-يک مرحله اي ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲  مناقصه توسعه شبکه هاي امور 3 شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۱۰ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۳    مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور ، شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۰۹ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۴    مناقصه واگذاري فعاليتهاي طراحي شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۰۸ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۵    مناقصه توسعه واحداث شبکه هاي توزيع برق پارساباد شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۰۷ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۶    مناقصه توسعه واحداث شبکه هاي توزيع امور برق مشگين شهر شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۰۶ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۷    مناقصه برقرساني به روستاي شور درق گرمي شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۰۵ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۸    فرخوان شناسايي مشاور خدمات مشترکين ۱۳۹۹-۰۰۴ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۹    مناقصه خريد تجهيزات برقي شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۰۳ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۰    خريد انواع کنتور تکفاز شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۰۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۱۱    مناقصه قرائت کنتور ووصول در 6 شهر استان واريز مبلغ 500000 ريال به شماره حساب 0103815822001 ۱۳۹۹-۰۰۱ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۲    جايگزيني سيم مسي با کابل خودنگهدار واريز مبلغ 500000 ريال به شماره حساب 0103815822001 ۱۳۹۸-۰۲۸ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۳    خريد انواع کنتور تکفاز شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۸-۰۲۷ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱۴    ارائه خدمات حفاظتي ومراقبتي در سطح استان اردبيل ۱۳۹۸-۰۲۵ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۵    قرائت کنتور ووصول مطالبات و نگهداري شبکه و اتفاقات برق مشگين شهر ۱۳۹۸-۰۲۲ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۱۶    واگذار عمليات ارائه خدمات کامپيوتري در زمينه خدمات مشترکين بيلينگ ۱۳۹۸-۰۲۱ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۱۷    خريد بالابر 12 متري ۱۳۹۸-۰۲۰ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۱۸    نظارت بر پروژه هاي بهره برداري وخدمات مشترکين و برنامه يزي ومهندسي ۱۳۹۸-۰۱۹ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۱۹    خريد انواع کنتور تکفاز شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد ۱۳۹۸-۰۲۶ عمومي-دو مرحله اي
۲۰    واگذاري عمليات تامين نيروي انساني بصورت حجمي در سطح استان ۱۳۹۸-۰۲۳ عمومي-يک مرحله اي

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان