مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    مناقصه واگذاري توسعه واحداث پستهاي هوايي سرعين شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۵۲ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۲    مناقصه انجام خدمات نگهياني براي ساختمانهاي شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۵۱ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۳    تجديد مناقصه واگذاري قرائت کنتور ووصول مطالبات امور برق مشگين شهر شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۵۰ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۴    مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري انجام عمليات سيمباني بصورت حجمي شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۴۹ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۵    مناقصه واگذاري عمليات تبديل شبکه مسي به کابل خود نگهدار در امور برق مشگين شهر شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۴۸ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۶    مناقصه واگذاري عمليات احداث شبکه 20 کيلوولت کمي آباد اردبيل حوزه امور يک برق اردبيل شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۴۷ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۷    مناقصه واگذاري عمليات احداث خط فشار ضعيف ومتوسط هوايي امور برق بيله سوار شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۴۶ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۸    مناقصه واگذاري توسعه واحداث شبکه 400 ولت شهري وروستايي شهرستان نمين شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۴۵ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۹    مناقصه واگذاري عمليات توسعه واحداث شبکه 20 کيلوولت هوايي پارساباد شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۴۴ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۰    مناقصه واگذاري قرائت کنتور ووصول مطالبات امور برق مشگين شهر شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۴۳ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۱    مناقصه واگذاري کارهاي حجمي به تعداد 56 نفر نيروي انساني شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۴۲ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۲    مناقصه واگذاري عمليات مربوط به اتفاقات در 9 امور استان اردبيل شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۴۱ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۳    مناقصه خريد انواع تجهيزات برقي سال 99 شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۴۰ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۴    مناقصه واگذاري نظارت برحسن اجراي پروژه هاي احداث واصلاح وبهره برداري وخدمات مشترکين شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۳۹ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۵    مناقصه واگذاري عمليات احياي شبکه مسروقه با کابل خودنگهدار در امورهاي برق گرمي - پارساباد - بيله سوار - اصلاندوز شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۳۸ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
۱۶    مناقصه واگذاري عمليات توسعه واحداث برقرساني به مشترکين جديد امور 3 برق اردبيل شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۳۷ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۷    مناقصه نيرو رساني به شهرک گلخانه اي مغان (پارساباد) شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۳۵ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۸    مناقصه واگذاري پاسخگويي مشترکين 121 شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۳۴ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۹    مناقصه عمليات سرويس ونگهداري وپايداري چراغهاي روشنايي معابر شماره حساب جهت واريز 500000 ريال خريد اسناد0103815822001 بانک ملي ۱۳۹۹-۰۳۳ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    مزايده عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل شماره حساب جهت واريز مبلغ 500000 ريال جهت خريد اسناد مذکور 0103815822001 بانک ملي شعبه کارشناسان ۱۳۹۹-۰۳۶ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان